Impressum:
ZAWM
Gino Decoster
Limburger Weg 2
B-4700 Eupen
Decoster@zawm.be
 

Leeuwenborgh

Leeuwenborgh, midden in de samenleving

Leeuwenborgh is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) voor beroepsopleidingen en volwasseneneducatie met ongeveer 10.000 studenten per jaar. Er werken ongeveer 750 medewerkers, waarvan 600 docenten. Leeuwenborgh is één van de 46 ROC's van Nederland.

We verzorgen onderwijs en scholing voor jongeren vanaf 16 jaar tot ouderen van 80 jaar in de regio Maastricht en Sittard van de provincie Nederlands Limburg: opleidingen voor een erkend diploma, programma's voor werkzoekenden en ongediplomeerde schoolverlaters, vrije tijdscursussen, maar ook scholing, training en consultancy voor bedrijven en instellingen.

 

Breed aanbod naar vorm en inhoud

Studenten kiezen de beroepsopleiding die bij hen past, zowel wat betreft het kwalificatieniveau (niveau 1 t/m 4) als wat betreft de verhouding: leren op school – leren in de praktijk. Ze kunnen kiezen uit de beroepsbegeleidende leerweg (4 dagen per week praktijk) en de beroepsopleidende leerweg (1 dag per week praktijk).

Studenten in de volwasseneneducatie kiezen uit opleidingen op zes kwalificatieniveaus. De hoogste drie sluiten aan op de niveaus in het Voortgezet Onderwijs. Voor anderstalige studenten zijn er opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) en inburgering.

We bieden opleidingen aan in de volgende sectoren:

  • Volwassenen Educatie: basiseducatie, NT2, VAVO, toeleiding naar beroep en beroepsopleiding
  • Administratie en handel: automatisering, secretariaat, detailhandel, bank & verzekering, logistiek, internationale handel en groothandel
  • Toerisme, recreatie, sport en bewegen
  • Maatschappelijke dienstverlening, welzijn, gezondheidszorg en uiterlijke verzorging
  • Techniek: bouwkunde, milieu- en laboratoriumtechniek, materiaaltechnologie, procestechniek, automotive, werktuigbouwkunde, elektro- en fijnmechanische techniek
  • Deze opleidingen worden uitgevoerd op 9 locaties en zijn ondergebracht in 10 units.
  •  

… en de on line bedrijfsschool ….

Bedrijven en instellingen vragen maatwerkoplossingen onder druk van personeelstekorten, flexibele werktijden en telewerken. Bedrijven gaan er zelf steeds meer toe over om eigen open leervoorzieningen in te richten. Leeuwenborgh verzorgt vanuit het 'full service concept' in house opleidingen en helpdeskfuncties voor begeleiding op afstand. Internet en nieuwe opleidingstechnologieën bevorderen leren op de werkplek en open en afstandsleren. Ze maken ook elektronische kennisuitwisseling mogelijk. Om dat alles te realiseren voeren we innovatieprojecten uit met bedrijven en instellingen in de techniek, toerisme en sport, de thuiszorg en de gezondheidszorg. Werkenden in opleiding krijgen dan toegang via het Internet tot de elektronische leeromgeving van Leeuwenborgh. Voor het Midden en Kleinbedrijf wordt 2000 het jaar van de elektronische handel. Leeuwenborgh bereidt zich daarop voor.
 

… zonder grenzen

Leeuwenborgh ligt ingeklemd tussen België en Duitsland. Beter: we bevinden ons in het hart van de Euregio Maas Rijn. Internationalisering is alleen daarom al een speerpunt. Met deze buurlanden werken we in verschillende projecten van het PROject Qualifizierung und Arbeit (ProQUA) samen met instellingen in de grensregio's aan het gemeenschappelijke doel: een onderwijs- en onderzoeksruimte zonder barrières tussen de grenslanden. Daarin wisselen we kennis uit, ontwikkelen we educatieve producten en kunnen we gebruik maken van elkaars voorzieningen voor opleidingen en training.

Ook buiten de Euregio en zelfs buiten de EG verleggen we in uitwisselingsprojecten onze grenzen en verbreden we de horizon van studenten en medewerkers.

De laboratoriumtechniek een bidiplomeringstraject uit met een Duitse partner: studenten krijgen een Nederlands èn een Duits diploma. Van veel units lopen studenten al stage in het buitenland.

We zijn op zoek naar zusterinstellingen om in de vorm van jumilages de contacten met Europese partners te intensiveren.